Projekt

StopDropOut - project video from KTP qualification on Vimeo.

Splošni cilj projekta je zmanjšati stopnjo osipa učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z zagotavljanjem gradiva in orodij učiteljem in vodjem usposabljanj, da bi slednji razvili svoje sposobnosti za delo s skupinami, zaznali potencialne osipnike in posebne značilnosti skupin učencev, zagotovili podporo prilagojeno potrebam posameznika ter s tem posledično izboljšali kakovost poklicnih izobraževalnih sistemov.

Projekt PPS (www.pps.org) se osredotoča na iskanje rizičnih posameznikov, ocenjevanje njihovih potreb in zagotavljanjem njim prilagojene podpore. Sestavljajo ga tri orodja, ki jih svetovalci in vodstvo lahko uporabljajo tako na različnih ravneh znotraj šole, kot v izobraževalnih centrih in drugih institucijah. Orodja temeljijo na celovitem pristopu s poudarkom na posameznikovih bodočih zmožnostih, ter se lahko uporabljajo v zaporedju ali pa ločeno.
Projekt PPS je na Leonardo da Vinci »Thematic Monitoring« konferenci leta 2007 prejel nagrado Best Practice Guidance. V našem prenosu inovacije prenašamo rezultate projekta v Avstrijo, Nemčijo, na Češko in v Slovenijo, ob upoštevanju specifičnih značilnosti vsake države in prilagojenostjo orodij.

Projekt sestavljajo:
Detektor tveganja, interaktivno elektronsko orodje izdelano za svetovalce pri prepoznavanju posameznikov, ki jim grozi šolski neuspeh in možnost prekinitve šolanja. Tehnika je namenjena določanju študentovih prednosti in pomanjkljivosti, ki so v učnem okolju pomembna ne le za oceno tveganja šolske neuspešnosti, temveč tudi vrsti najprimernejše podpore različnim skupinam študentov.

Osebni profil, shema intervjuja za svetovalce, oblikovana kot sistematična pomoč v prepoznavanju prednosti in pomanjkljivosti ogroženih posameznikov in učnega okolja, da bi slednji lahko opredelili svoje potrebe v smislu boljšega zadovoljevanja izobraževalnih in osebnih ciljev.

Fleksibilna preventiva in podporni sistem preprečuje, da bi mladi zapustili šolanje in hkrati pomaga tistim, ki so slednjega že zapustili kot osipniki. To je okvir za svetovalce in druge strokovnjake, ki delajo na področju izobraževanja mladih, osnovan  na individualnih potrebah in zagotavljanju ustrezne podpore znotraj različnih skupnosti. Sodelovanje temelji na delujoči individualni osnovi in iskanju primernih rešitev za vsakega vključenega posameznika.